100%FAT - Algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden

 1. Definities
  • 1. 100% FAT B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te (7545 MR) Enschede aan de Borstelweg 29, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 69879915
  • 2. Afnemer: iedere (rechts)persoon die aanbiedingen of offertes aanvraagt voor goederen en/of diensten van 100% FAT B.V. of deze bestelt en namens wie genoemde aanbiedingen, offertes, bestellingen en (daaropvolgende) overeenkomsten tot stand zijn gebracht;
  • 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden;
  • 4. Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die 100% FAT B.V. voor of ten behoeve van afnemer verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van goederen;
  • 5. Goederen: alle producten die door 100% FAT B.V. worden verkocht, waaronder niet vallen de door haar geleverde diensten;
  • 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van goederen en/of diensten die tussen 100% FAT B.V. en afnemer tot stand komt.
 2. Overeenkomsten, totstandkoming en wijziging
  • 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen afnemer en 100% FAT B.V. zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
  • 2. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door 100% FAT B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
  • 3. De toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene en/of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 4. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en 100% FAT B.V.
  • 5. In het geval om welke reden dan ook één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen afnemer en 100% FAT B.V. in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
  • 6. Alle aanbiedingen van 100% FAT B.V. zijn vrijblijvend, gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, en zijn drie maanden geldig. Orders van afnemer binden 100% FAT B.V. niet. De overeenkomst tussen 100% FAT B.V. en afnemer komt eerst tot stand indien en zodra de order van afnemer door 100% FAT B.V. wordt bevestigd, dan wel nadat door 100% FAT B.V. een begin met de uitvoering is gemaakt.
  • 7. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van goederen in de door 100% FAT B.V. toegezonden bescheidene hebben slechts tot doel een algemeen beeld te schetsen van de goederen en/of onderdelen daarvan en zijn niet bindend ten aanzien van de te leveren goederen of de te verrichten diensten.
  • 8. Elke overeenkomst wordt door 100% FAT B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming daarvan.
  • 9. De bepalingen in een overeenkomst tussen 100% B.V. en afnemer zijn slechts van toepassing op de desbetreffende overeenkomst en de goederen waarop deze betrekking heeft.
  • 10. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
  • 11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is 100% FAT B.V. bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 3. Prijs
  • 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in Euro, exclusief BTW en/of andere heffingen, rechten, en kosten terzake van plaatsing, en vervoer.
  • 2. Indien na het tot stand komen de overeenkomst een wijziging optreedt in de kostprijsbepalende factoren van de te leveren goederen (zoals voor 100% FAT B.V. geldende kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoersen) is 100% FAT B.V. gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien zulks binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits de overeenkomst niet reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, tegen vergoeding van door 100% FAT B.V. in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten.
 4. Levering
  • 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats door bezorging daarvan op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres.
  • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt 100% FAT B.V. de wijze van transport en de verpakking van de goederen.
  • 3. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen mogen in gedeelten plaatsvinden.
  • 4. Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van afnemer en worden door 100% FAT B.V. voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. 100% FAT B.V. zal binnen drie werkdagen nadat dergelijke opslag heeft plaatsgevonden, afnemer schriftelijk berichten van het feit dat de goederen zijn opgeslagen alsmede de locatie van opslag. Dit laat echter de betalingsverplichting van afnemer onverlet.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  • 1. Het eigendom van de goederen gaat eerst op afnemer over na voldoening door afnemer van het hetgeen 100% FAT B.V. krachtens alle met afnemer gesloten overeenkomsten, inclusief rente en kosten, alsmede wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomsten met 100% FAT B.V. van afnemer, te vorderen heeft.
  • 2. Afnemer is gehouden de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van 100% FAT B.V. rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van de overige zich bij afnemer bevindende goederen af te zonderen.
  • 3. Indien en zolang de eigendom van de geleverde goederen door 100% FAT B.V. is voorbehouden, is het afnemer niet toegestaan deze goederen te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen. Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s.
  • 4. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens 100% FAT B.V. tekortschiet of 100% FAT B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 100% FAT B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen.
  • 5. Teneinde 100% FAT B.V. in staat te stellen het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de goederen te kunnen uitoefenen, verleent afnemer reeds nu voor alsdan aan 100% FAT B.V. toestemming om de terreinen en gebouwen waar de goederen zich bevinden, daartoe te -laten- betreden. De kosten van teruggave van de goederen zijn voor rekening van afnemer.
 6. Reclame
  • 1. Afnemer is verplicht geleverde goederen en/of verrichte diensten direct na levering te controleren op kwaliteit en eventuele tekortkomingen, en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen nadat de goederen zijn geleverd dan wel de diensten zijn verricht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de gronden voor de reclame aan 100% FAT B.V. kenbaar te maken. Verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan 100% FAT B.V.
  • 2. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op afnemer. Afnemer is gehouden om 100% FAT B.V. alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek naar de gebreken.
  • 3. Afnemer kan slechts geleverde Goederen retourneren, indien 100% FAT B.V. daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzending mag door afnemer nimmer als erkenning door 100% FAT B.V. van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.
  • 4. Indien afnemer niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd, dan wel indien afnemer onverminderd over de geleverde goederen blijft beschikken, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst ten dienste staan. In geval van reclame is afnemer niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens 100% FAT B.V. op te schorten.
 7. Garantie en aansprakelijkheid
  • 1. 100% FAT B.V. is slechts gedurende de overeengekomen garantietermijn aansprakelijk voor het, naar keuze van 100% FAT B.V., kosteloos leveren van te vervangen onderde(e)l(en), dan wel herstellen van geconstateerde en tijdig door afnemer gemelde gebreken. Enige verdere aansprakelijkheid van 100% FAT B.V., onder andere maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade aan de zijde van afnemer, is uitgesloten.
  • 2. Indien 100% FAT B.V. aansprakelijk is voor directe schade, is de aansprakelijkheid van 100% FAT B.V. in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten waardoor de schade is veroorzaakt of, indien de schade valt binnen de dekking van een verzekering van 100% FAT B.V., tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
  • 3. Iedere vordering van afnemer tegen 100% FAT B.V. vervalt door verloop van een jaar na het moment van levering, uitvoering van de diensten, of het moment dat levering had moeten plaatsvinden.
 8. Verplichtingen van afnemer en vrijwaring
  • 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de afnemer, al dan niet op verlangen van 100% FAT B.V., steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle informatie en zaken, waaronder mede begrepen kunnen zijn, documenten en (andere) gegevens(bestanden), aan 100% FAT B.V. ter beschikking te stellen, op de door 100% FAT B.V. voorgeschreven wijze. De afnemer verleent 100% FAT B.V. voorts alle bevoegdheden en autorisaties die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
  • 2. Voorts dient de afnemer 100% FAT B.V. steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De afnemer neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
  • 3. Voorts is de afnemer gehouden 100% FAT B.V. zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering of voortzetting van de overeenkomst.
  • 4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de afnemer of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat de door 100% FAT B.V. te werk gestelde personen steeds tijdig toegang verkrijgen tot die locatie en zij kosteloos gebruik kunnen maken van alle daarin aanwezige en redelijkerwijs gewenste faciliteiten.
  • 5. Indien de afnemer zijn verplichtingen uit de voorgaande leden niet tijdig of deugdelijk nakomt, is 100% FAT B.V. onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings- en wachturen, alsmede de eventueel daarmee in verband staande extra te maken kosten aan de afnemer door te berekenen.
 9. Betaling en zekerheid
  • 1. 100% FAT B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren goederen en/of diensten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. Afnemer is verplicht daaraan te voldoen.
  • 2. Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip. Indien geen tijdstip is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • 3. Indien afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens 100% FAT B.V. zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar, en is afnemer over het verschuldigde tevens rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119 A Burgerlijk Wetboek. 100% FAT B.V. is gerechtigd in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag, alsmede andere voorkomende kosten, komen voor rekening van afnemer.
  • 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op afnemer komen voor rekening van afnemer. Hieronder worden in ieder geval begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders, advocaten en deskundigen. De buitengerechtelijke kosten worden bovendien geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 750. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
  • 5. Elke betaling wordt geacht te zijn een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling anders is vermeld.
  • 6. Het is afnemer niet toegestaan enige al dan niet betwiste schuld aan 100% FAT B.V. te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van 100% FAT B.V. aan afnemer, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door beide partijen.
 10. Overmacht
  • 1. 100% FAT B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
  • 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  • 3. Indien 100% FAT B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
  • 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 11. Ontbinding
  • 1. Indien:
   • 1.1. afnemer enige verplichting jegens 100% FAT B.V. niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist nakomt;
   • 1.2. afnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, toepassing van de schuldsaneringsregeling is verzocht of verleend;
   • 1.3. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van afnemer beslag is gelegd;
   • 1.4. afnemer wordt ontbonden of geliquideerd, (af)splitsing of fusie plaatsvindt;
   • 1.5. afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;door afnemer aan 100% FAT B.V. verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie; en afnemer nog niet aan al zijn verplichtingen jegens 100% FAT B.V. heeft voldaan, heeft 100% FAT B.V. het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst te ontbinden, en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, hetzij enig bedrag door afnemer aan 100% FAT B.V. verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft 100% FAT B.V. te allen tijde het recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
 • 2. Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht tot het leveren van goederen en/of diensten door afnemer kan slechts plaatsvinden met schriftelijke voorafgaande goedkeuring van 100% FAT B.V. In geval van gedeeltelijke ontbinding door afnemer van de overeenkomst kan afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van de door 100% FAT B.V. reeds verrichtte prestaties, en heeft 100% FAT B.V. onverkort recht op betaling van de reeds verrichtte prestaties.
 1. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
  • 1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door 100% FAT B.V. geproduceerde en geleverde goederen en bescheiden blijven in haar eigendom. De levering van goederen kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele en industriële eigendom, tenzij 100% FAT B.V. daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  • 2. Het is afnemer niet toegestaan enige op de betreffende goederen aangebrachte merken, handelsnamen of andere aanduidingen van industriële en intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
  • 3. Indien afnemer vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van 100% FAT B.V. of indien een derde enige aanspraak jegens afnemer maakt in verband met die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zal afnemer 100% FAT B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Afnemer zal alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handeling of het geschil.
 2. Geschillen en toepasselijk recht
  • 1. Op elke overeenkomst tussen 100% FAT B.V. en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is uitgesloten.
  • 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdende, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Nederland aanhangig worden gemaakt.